پیدا

فهم درست

درخواست حذف اطلاعات

هر که ز شهر آشنا ئیست داند که متاع ما کجا ئیست آنچه من گفتم به قدر فهم تو است مردم اندر حسرت فهم درست