پیدا

مرگ

درخواست حذف اطلاعات

مرگ هر یک اى پسر همرنگ اوست‏

آینه صافى یقین همرنگ روست‏

اى که مى ترسى ز مرگ اندر فرار

آن ز خود ترسانى اى جان هوش دار

زشت روى تست نى رخسار مرگ‏

جان تو همچون درخت و مرگ برگ‏

از تو رسته است ار نکویست ار بدست‏

ناخوش و خوش هم ضمیرت از خودست‏

گر به خارى خسته اى خود کشته اى‏

ور حریر و قز درى خود رشته اى‏