پیدا

حقیقت

درخواست حذف اطلاعات

حقیقت، مشاهده بى حجاب انوار جلال سلطان احدیت است بدون اشاره به مظاهر جمال، ابر موهوم را محو و جمال خورشید حق را آشکار دیدن است، این که سلطان عشق بر باطن مسلط و غالب شود و هاى ظاهر را به کلى بدرد، مجذوب شدن قلب عارف است به جذبه وصف توحید، نورى است که از صبح ازل تابش کرده و آثار و اشعه اش بر هیاکل و مظاهر توحید پدیدار آید. و در نهایت حضرت فرمود: چراغ انیّت را خاموش کن که صبح حقیقت طلوع کرد... و در برابر اشراق شمس حقیقت یعنى حقیقت الهیه در قلب، عارفى فانى باش که اینجا عارف جانش غرق دریاى حیرت و محترق به ناز عشق حق و حقیقت گردد و در او اثرى از آثار خودى و انسانیت نماند.