پیدا

یاحسین

درخواست حذف اطلاعات

ای پادشه خوبان ای رهرو حق پویان نور دل مسکینان داد ره حق جویان ای پناه محرومان ای صلابت جانان ای امید حق گویان تو محرم هر رازی تو دادگر مستان تو کارگشا دستان مارا نظری فرما مارا به رهی فرما تا در گره رندان تادر پی نامردان برحق بپوییم و بگوییم و بجوییم. فائق«زهراحق بین»