پیدا

یازهرا

درخواست حذف اطلاعات

اشکی یود مرا که به دنیا نمی دهم این است گوهری که به دریا نمی دهم گرلحظه ای وصال حبیبم شود نصیب آن لحظه را به عمر گوارا نمی دهم عمری بود که گوشه نشین محبتم این گوشه را به وسعت صحرا نمی دهم سرمایه محبت زهراست دین من من دین خویش را به دو دنیا نمی دهم گرمهر و ماه را،بدو دستم نهد قضا یک ذره از محبت زهرا نمی دهم امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست این نقد را به نسیه فردا نمی دهم