پیدا

الهی

درخواست حذف اطلاعات

الهی بر رخم بگشا دری از لطف و احسانت بدان راهم هدایت کن که پیمودند خاصانت فروزان ام را از شرار شوق دیدارت دری بگشا زدام هجر در گ ار رضوانت در اشکم به دامان ریز از گنجینه ی عشقت فدای قطره ای زین اشک صد دریای عمّانت دلم را پادشاهی ده به عزّ فقر در کویت سرم را تاج ت نه به ف ذلّ فرمانت فراز و شیب عالم را سپای بی حد عشقت زپیدا و نهان بگرفت دست ما و دامانت چو مه روشن روانم ساز شب از پرتو ذکرت چو خور رخشنده روزم کن به اشراقات قرآنت الهی را الهی ملک زهد و پارسائی ده که برخیزد به عهد عشق و بنشیند به پیمانت