پیدا

چشم دل

درخواست حذف اطلاعات

چشم دل باز کن تا حق بینی نه آن که چون کبک دربرف بینی گردرراه طریقت اینی د ل صراط چند بینی با خلق خدادادخواهی کنی از وجفاژاژخایی کنی خاک رابایدبه نظرکیمیاکنی چون دروگوهرریشه را جوهرکنی با یادخداچون به حق برسی با نوردل به خلق برسی فائق«زهراحق بین»