پیدا

اغثنی یاغیاث المستغیثین

درخواست حذف اطلاعات

خداوندا بحق حسن یس بحق سوره واللیل و ین نسوزانی مرا در قعرسجین اغثنی یاغیاث المستغیثین توستارالعیوب کن فکانی توخلاق زمین وآسمانی تورزاق جمیع انس و جنانی اغثنی یا غیاث المستغیثین بحق حرمت عرش مجیدت بحق حرمت ذات کریمت بحق اسم رحمن و رحیمت اغثنی یا غیاث المستغیثین بحق جنت وحوران جنت بحق طوبی ورضوان جنت بحق خوبی رضوان جنت اغثنی یا غیاث المستغیثین بحق حضرت جبرییل یارب بحق قرب میکاییل یارب بحق سوره تنزیل یارب اغثنی یا غیاث المستغیثین بحق صور اسرافیل یا رب بحق زهد میکاییل یارب بحق لوح عزراییل یارب اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق آدم وهم نوح و اسحاق بحق یوسف و بیعقوب مشتاق بحق لوط وابراهیم و الیاس اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق زکریا اره برسر بحق حضرت یحیی اکبر بحق ذی الکفل آشفته مهتر اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق حضرت شعیب یا رب برویم درگشا ازغیب یارب بحق آیه لاریب یارب اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق صابرتمکین واحسان بحق مبتلای دردکرمان بحق خاتم و تخت سلیمان اغثنی یا غیاث المستغیثین بحق خضروهم الیاس یارب بحق غوث وهم غیاث یارب بحق سوره والناس یارب اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق ذات پاک حی سبحان بحق جمله آیات قرآن بحق موسی وآن آل عمران اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق مصطفی یعنی محمد مناجاتم مگردان هیچ جارد بدرگاهت ندارم قرب یا رب اغثنی یاغیاث المستغیثین خداوندا با عزاز ان مرانومیدازلطفت مگردان مرابخشا بلطف ای حی ورحمان اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق مرتضی آن شاه انور که هست اوساقی اندرحوض کوثر المومنین انشیرداور اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق فاطمه خاتون جنت بگیرد دستها روز قیامت برمانظرباچشم رحمت اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق شاه حسن انشارب سم که لطفت بیحد است وطاعتم کم بلطفت یا الهی چشم دارم اغثنی یا غیاث المستغیثین بحق حرمت شاه شهیدان حسین آن پادشاه اهل ایمان تو نگذاری بروز حیران اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق بانوی آن شاه عالم کزین گرداب غم بنما خلاصم امیدرحمت ازفضل تودارم اغثنی یاغیاث المستغیثین بزین العا بدین انشاه غمگین که باشد اوزنسل آل یاسین خدایا رحم کن برحال مسکین اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق جعفر صادق که برما بروی مادری از غیب بگشا که مسکین و فقیر بیسر وپا اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق حضرت موسی کاظم که ازشربدانم سازسالم منم مسکین وداد ازدست ظالم اغثنی یا غیاث المستغیثین بحق آن علی موسی الرضا که درد مرانماید او شفایی ندارم غیردرگاه تو راهی اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق شه تقی انشاه ین بحق شه نقی آن نور عینین بحق نور آن هردو ین اغثنی یا غیاث المستغیثین بحق عسکری آن حجت حق که باشدباب برآن حجت حق که حاجات مرابرده تورونق اغثنی یاغیاث المستغیثین بحق مهدی ایخلاق ومعبود نداریم غیر دیدارش چه مقصود بلطف خود برآری حاجتم زود اغثنی یاغیاث المستغیثین تویارب پادشاه بی نظیری تویارب عاجزآنرا دستگیری منم عاجز خدادستم بگیری اغثنی یاغیاث المستغیثین خدایا رحم کن برحال زارم که مسکین و فقیر وهم فکارم امیدعفوازفضل تودارم اغثنی یا غیاث المستغیثین منم بیچاره یا رب دلفروزم بهرجانی که رفتم ناقبولم بلطف خود یارب قبولم اغثنی یاغیاث المستغیثین ضعیف ومضطر وهم شرمسارم الهی روبدرگاه که دارم امیدبخشش ازروی تودارم اغثنی یاغیاث المستغیثین نهادم روبرومنزل بمنزل سحرگریان شب مضطربمجمل زخجلت هردوپایم ماند درگل اغثنی یا غیاث المستغیثین نظامی ازگناهان رو سیاهی چه غم دارم که دارم چو ن تو شاهی ندارم غیر تو یا رب پناهی اغثنی یا غیاث ا لمستغیثین