پیدا

بسم الله الرحمن الرحیم

درخواست حذف اطلاعات

بهر ما بهتر ز هر یاری است، بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای خلقت ومکان خالق سبحان بگفتا نام بسم الله الرحمن الرحیم پای برآتش نهادش آن خلیل گفت یارم تو نگهدارم به بسم الله الرحمن الرحیم چون که خوابانید اسماعیل را از بهر ذبح گفت یا رب کن قبول از من توبا بسم الله الرحمن الرحیم چون عصایش اژدهاگردید ترسید آن کلیم خالقش گفتابگیر این را تو با بسم الله الرحمن الرحیم چون یموتی خواست عیسی حی کند ابتدای نسخه اش بنوشت بسم الله الرحمن الرحیم کورمادرزاد ر نا نمود داروی این کار بودش هم به بسم الله الرحمن الرحیم چون که جبرییل امین می خواست پیغام آورد تافرودآمد زمین،گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم چون بگفت احمد، ن والقلم در پیش رب پیش ازین گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم موقعی احمد قدم بنهاد، برکوی حرا گفت یارب کن مدد برمن، تو بسم الله الرحمن الرحیم مصطفی چون خواست بالاتر رود از جبرییل کی توانی رفت؟ بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم فاطمه چون با علی خواستندتا همسر شوند یک صدا گفتند یاران ،نام بسم الله الرحمن الرحیم در شبی حیدر به جای مصطفی چون آرمید سرنهاد برخاک ،گفتا اوکه بسم الله الرحمن الرحیم چون حسین ،شمشیر را برمی کشیدش از نیام در چنین وقتی بگفت از بای بسم الله الرحمن الرحیم ظهر عاشورا که شد، تکبیر از دل برکشید بعد تکبیرش بگفتا نام بسم الله الرحمن الرحیم چون ابو الفضل ،مشک دردست آمده، شط فرات خواست پرآبش کند گفتا که بسم الله الرحمن الرحیم ای آدمی ،درمیان قبر نمی آید ی بهر کمک دم به دم با خود بگو جانم تو بسم الله الرحمن الرحیم