پیدا

بحر بامعنى

درخواست حذف اطلاعات

منم آن بحر بامعنى که موج پر گهر دارم منم آن روح روحانى که از معنى خبر دارم
نیم از عالم صورت که با صورت درآویزم به ملک عالم معنى مقامى معتبر دارم
در این زندان جسمانى دل و جانم فرو ماند نه آ طالب خاکم که حرص سیم و زر دارم
که من از عالم جانم درین پستى کجا مانم ببال همت معنى ز نُه ایوان گذر دارم
منم شهباز سلطانى به وقت صید در معنى بسى قطع منازل ها برون از بال و بر دارم
طلسم جسم بش تم، به کوى ت بنشستم تو این معنى که مى بینى من از جاى دگر دارم
چنان مستغرق عشقم به غیرم نیست سودایى ره وحدت گزین نه در سر شور و شر دارم
على بردار دل از جان اگر مشتاق دیدارى ز جان باید گذر چو بر جانان نظر دارم