پیدا

سیطره بر طبیعت

درخواست حذف اطلاعات

در قرآن کریم، حدود 22 آیه به نحوى به سیطره انسان بر طبیعت مشیر است. انسان تنها موجود تنوع طلب است و انواع غذاها و البسه و موادّ معدنى و ساختمانى و صنایع و امثال آن در خدمت این تنوع طلبى او مى باشد. انسان تنها موجودى است که در همه جا اعم از خشکى، آب، هوا، دریا و تمامى مناطق جغرافیایى زمین زندگى مى کند و بر همه سیر و سیطره دارد. از همه مواهب کره زمین در اقصا نقاط سطح یا عمق آن بهره مى جوید و همه را در تسخیر خود دارد. تنوع غذایى بسیار نیز دارد. در عین حال، این اعجوبه خلقت، خود عصاره و جامع تمامى ترکیبات و عناصر عالم هستى است. على علیه السلام مى فرمایند: تو فکر مى کنى که جرمى کوچکى، درحالى که جهان بزرگ در تو نهفته است، دوایت در خودت است و تو هوشیار نیستى و درد تو هم در توست و چشم باز نمى کنى و تو کتاب آشکارى هستى، که با حروف تو، پنهان آشکار گردد و تو وجودى و حقیقت وجودى، که همه موجودات در تو حاضرند»